A+ A A-

Położenie planowanej inwestycji (zaznaczone zieloną linią) w skali lokalnej. Źródło: Raport o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji

Tylko do 10 września można w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu strony postępowania mogą składać uwagi do inwestycji polegającej na przebudowie dróg wojewódzkich nr 430 i 431 na odcinku Poznań – Mosina.

Kontrowersyjność inwestycji polega na tym, że droga przechodzi wzdłuż granicy Wielkopolskiego Parku Narodowego i to przy obszarach ochrony  ścisłej. W Raporcie oddziaływania na środowisko zapisano: "Projektowana droga pozostaje w bezpośrednim konflikcie z Wielkopolskim Parkiem Narodowym (DW-430 bezpośrednio przecina obszary należące do WPN).(...) W pobliżu drogi wojewódzkiej nr 430 na terenie parku zinwentaryzowane zostały następujące siedliska naturowe: zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych (6410), grąd środkowoeuropejski (9170), łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (91EO) oraz eutroficzne starorzecza i drobne zbiorniki wodne (3150)."

Już w 2010 roku WPN w swojej opinii informował, że jest przeciwny rozbudowie DW430 Poznań – Mosina na odcinku biegnącym przez teren Parku z powodu ochrony wartości przyrodniczych.

Inwestor - Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu - jako preferowany wybrał wariant 3 polegający na przebudowie istniejącej drogi jednojezdniowej, jako jezdni o szerokości 7,0 m o dwóch pasach ruchu, uzupełnionej rozbudową istniejących skrzyżowań oraz równoległymi drogami dojazdowymi obsługującymi teren przyległy do rozbudowywanej drogi wojewódzkiej. Mają być także zbudowane obiekty mostowe nad Strumieniem Junikowskim i rzeką Wirenką oraz wiadukt  nad linią kolejową nr 271 Poznań – Wrocław w Łęczycy.

Rozważane były także 2 inne warianty, zakładające przebudowę istniejącej drogi poprzez budowę drogi dwujezdniowej posiadającej po dwa pasy ruchu w każdym kierunku. W tym przypadku oprócz konfliktu związanego z przecięciem terenów chronionych wystąpił silny konflikt społeczny - mieszkańcy domów planowanych do wyburzenia w ramach inwestycji zdecydowanie przeciwstawili się proponowanym rozwiązaniom.

Pod artykułem zamieszczamy stanowisko CZT dotyczące omawianej inwestycji. Może one posłużyć za szablon przy tworzeniu własnego. Opinie należy przesyłać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu>>>. Na obecnym etapie udział w postępowaniu mogą brać strony postępowania, czyli np. organizacje ekologiczne. 

Całość dokumentacji udostępniamy tutaj>>>. Zachęcamy do śledzenia naszego serwisu, w tym poprzez bezpłatną subskrypcję powiadomień o pojawiających się komunikatach z wybranego zakresu tematycznego i geograficznego.

 

Załączniki:

Stanowisko CZT w postępowaniu

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.