A+ A A-

Budowa drogi S-61 do S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko (granica państwa), na odcinku od miejscowości Szczuczyn do miejscowości Raczki. Długość - około 63 km.

 Przebieg procedur administracyjnych:

 

20.01.2015 - odmowa stwierdzenia, że realizacja przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie
16.10.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w wariancie 4 z przebiegiem drogi krajowej nr 16 pomiędzy węzłami: „Ełk Północ” a „Ełk Wschód” wg wariantu 3 oraz węzłem „Wysokie” w km 44+410 zamiast węzła „Kalinowo” w km 49+130
8.09.2015 - zgromadzenie materiału dowodowego do wydania decyzji środowiskowej
28.07.2015 - uzupełnienie do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko: Aneks nr 1 i Aneks nr 2 do raportu
22.07.2015 - przedłożenie przez inwestora Aneksu nr 2 do raportu o oddziaływaniu na środowisko
3.07.2015 - wezwanie inwestora do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu na środowisko
22.05.2015 - ponowne wezwanie inwestora do uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisko
20.05.2015 - przedłożenie przez inwestora Aneksu nr 1 do raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz wyznaczenie terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
31.03.2015 - wezwanie inwestora do wyjaśnienia i uzupełnienia treści raportu o oddziaływaniu na środowisko
23.03.2015 - wyznaczenie terminu rozpatrzenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (24.05.2015)
16.03.2015 - wezwanie inwestora do przedstawienia wielokryterialnych analiz porównawczych wariantów
4.03.2015 - obwieszczenie RDOŚ w sprawie dopuszczenia Fundacji Centrum Zrównoważonego Transportu do udziału na prawach strony w postępowaniu, pozytywnej opinii Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku oraz o uwagach Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku i Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
2.03.2015 - dopuszczenie Stowarzyszenia Inicjatywy Wiejskiej ,,Selment Wielki" z siedzibą w Buczkach oraz Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot z siedzibą w Bystrej do udziału na prawach strony, w postępowaniu prowadzącym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
29.01.2015wszczęcie postępowania z udziałem społeczeństwa zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawie rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa
8.01.2015wystąpienie do Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
24.11.2014 - złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej. 
19.09.2014  - posiedzenie Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) przy Generalnym Dyrektorze Dróg Krajowych - wybór wariantu 4 jako wariantu najkorzystniejszego z punktu widzenia Inwestora. 
2013 - opracowanie studium techniczno- ekonomiczno- środowiskowego dla 4 wariantów.
2011 - opracowanie studium korytarzowego  etap I (STEŚ I) dla 4 wariantów przebiegu S61 na odcinku węzeł „Szczuczyn” węzeł „Szkocja”. Rekomendacja wariantów do dalszych analiz.
2010 - rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie materiałów do decyzji środowiskowej dla inwestycji polegającej budowie drogi ekspresowej S-61 na odcinku od węzła „Szczuczyn” do węzła „Szkocja” (odc. od msc. Szczuczyn do msc. Raczki.
2009 - zmiana rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2004 r. „W sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych” (dopisanie drogi ekspresowej S61 na odc. S8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Raczki - Suwałki - Budzisko - granica państwa (Kowno)).
2005 - rozpoczęcie prac przygotowawczych w zakresie I Paneuropejskiego Korytarza Transportowego (Budzisko- Warszawa).

 

 Materiały informacyjne:

 

Uwagi CZT do uzupełnionego raportu o oddziaływaniu na środowisko
Odpowiedź GDDKiA na uwagi CZT
Aneksy do raportu o oddziaływaniu na środowisko
II pismo RDOŚ do GDDKiA ws. zgłoszonych uwag
Pismo RDOŚ do GDDKiA ws. zgłoszonych uwag
Uwagi CZT do Raportu o oddziaływaniu na środowisko przesłane do RDOŚ w toku konsultacji
Raport o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi S61 od S8 (Ostrów Mazowiecka) – Łomża – Stawiska – Szczuczyn – Ełk – Raczki – Suwałki – Budzisko (gr. państwa). Streszczenie.
Mapa planowanej inwestycji
Link do strony projektu w serwisie GDDKIA
Wszystkie dokumenty dotyczące inwestycji - pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko
Opinia PWIS Białystok, uwagi RDOŚ Białystok, uwagi Warmińsko-Mazurskiego PWIS, wezwanie do uzupełnienia raportu
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. S61 na odc. Ostrów Maz. – Budzisko)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.